- Ban Giám hiệu

     + Công đoàn

     + Đội ngũ giáo viên

     + Đoàn - Đội

     + Tổ hành chính - văn phòng

     + Tổ chuyên môn:

         * Tổ khối 1

         * Tổ khối  2

         * Tổ khối  3

         * Tổ khối  4

         * Tổ  khối 5